Rozrywka Horoskop Horoskop – 14 do 20 grudnia

Horoskop – 14 do 20 grudnia

PODZIEL SIĘ
horoskop

Baran (21.03-19.04)
Odprê¿ysz siê, byle nie za bardzo, bo praca czeka. Wykorzystaj najbli¿szy czas na wprowadzenie zmian w ¿yciu. Mo¿esz wiele osi¹gn¹æ dzięki pracy.
Byk (20.04-20.05)
Będziesz mieć dobry nastrój i powodzenie w sprawach urzędowych, choć te mogą mieć nieoczekiwany przebieg. Koniecznie odwiedź też rodzinę i znajomych.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Masz teraz dobry tydzieñ, zw³aszcza jeœli chodzi o pracê i sprawy finansowe. Samotni maj¹ szanse spotkaæ kogoœ interesuj¹cego. Nie zapomnij o rachunkach.
Rak (22.06-22.07)
Ten tydzień powinien być bardzo udany, jeżeli chodzi o sprawy ambicjonalno-zawodowe. Zapowiada się wiele zmian na lepsze w życiu osobistym.
Lew (23.07-22.08)
Będziesz się skupiać na sprawach finansowych, a co za tym idzie na pracy. Dla samotnych pojawi się szansa, aby kogoś poznać i nie będzie to przelotna znajomość.
Panna (23.08-22.09)
Mo¿esz byæ w trochê gorszej kondycji, dlatego przyda siê ci wypoczynek, najlepiej na ³onie natury. Staniesz przed sporymi wyzwaniami w pracy.
Waga (23.09-22.10)
Czeka cię du¿o pracy i mo¿esz mieæ wra¿enie, ¿e sprawy zawodowe id¹ doœæ powoli. Nie popadaj z tego powodu w z³y nastrój, wszystko się ułoży.
Skorpion (23.10-21.11)
Powinieneś wykorzystać ten tydzień na zajęcie się pracą, która będzie od ciebie wymagać fantazji. Możesz teraz wiele osiągnąć, ale musisz być systematyczny.
Strzelec (22.11-21.12)
Bêdziesz du¿o pracowaæ, ale mo¿e daæ ci siê we znaki brak organizacji u ludzi wokó³. Nie daj siê wyprowadziæ z równowagi, zachowaj spokój i działaj systematycznie.
Koziorożec (22.12-19.01)
Tydzieñ bêdzie dla ciebie ca³kiem niez³y zarówno w pracy jak i w domu. Wykorzystaj potê¿n¹ dawkê energii do osi¹gniêcia swoich celów. Zadzwoń do przyjaciół.
Wodnik (20.01-18.02)
Ten tydzieñ bêdzie dla ciebie pracowity i mo¿liwe, ¿e bêdziesz mieæ wra¿enie, ¿e tkwisz zawieszony miêdzy m³otem a kowad³em. Zrelaksuj się w weekend.
Ryby (19.02-20.03)
Czeka cię du¿o pracy i choæ bêdziesz pe³ny optymizmu, to powinieneœ zadbaæ szczególnie o zdrowie. Spêdzaj czas wolny aktywnie.